Tietosuoja­seloste

Nykytaiteen museo Kiasma noudattaa toiminnassa tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa siitä, kuinka käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja.

Kansallisgallerian tietosuojaseloste

Nykytaiteen museo Kiasma on osa Kansallisgalleriaa. Kansallisgalleria tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee ja suojaa henkilötietoja.

Luovuttamalla henkilötietojasi Kansallisgallerialle, johon kuuluvat Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseot, kokoelmahallintaosasto, talous- ja hallintaosasto sekä Valtion Taideteostoimikunta, hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Henkilöllä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Henkilöillä on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Ohjeet näistä löytyvät tietosuojalausekkeesta ja tarvittavat lomakkeet alla olevista linkeistä:

Kansallisgallerian tietosuojaseloste (pdf)
Tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee henkilötietoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Täytä tämä lomake ja toimita se meille, jos haluat selvittää, mitä tietojasi on talletettu ylläpitämäämme rekisteriin.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (pdf)
Täytä tämä lomake ja toimita se meille, jos haluat korjauksia tietoihin, joita on talletettu ylläpitämäämme rekisteriin.

Lue lisää tietosuojasta Kansallisgallerian sivuilta.

Tietoa Kiasman verkkosivuilla käytetyistä evästeistä.

Kiasman uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Nykytaiteen museo Kiasma on osa Kansallisgalleriaa. Uutiskirjeiden tietosuojaselosteissa kerrotaan, miten Kansallisgalleria käsittelee ja suojaa uutiskirjeitä tilaavien henkilöiden henkilötietoja.

Lue Kiasma-klubin tietosuojaseloste

Kiasma-klubin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Henkilötietolaki 523/1999

1 Rekisterin nimi

Kiasma-klubin jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus: Kansallisgalleria, 0800570-2
Osoite: Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin: vaihe 0294 500 200 (arkisin klo 8-16.15)
Sähköposti: kirjaamo@kansallisgalleria.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansallisgalleria, Iina Remonen
Osoite: Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin: vaihe 0294 500 200 (arkisin klo 8-16.15)
Sähköposti: iina.remonen@kiasma.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Kansallisgallerialle luovutettujen henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuojaasetuksen 6 artiklan oikeusperusteisiin ja Henkilötietolakiin (523/1999).

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin toiminnallinen yhteys alkuperäiseen käyttötarkoitukseen säilyy. Osaa tiedoista säilytetään niistä annettujen normien mukaisesti.

Lähtökohtana on tietojen säilytysaikojen minimointi niin, että turhia tietoja ei säilytetä. Henkilötietojen käsittely perustuu myös 13.12.2013 annettuun Lakiin Kansallisgalleriasta. Kansallisgalleria on perustettu kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja taiteellisen sivistyksen edistämiseksi (Laki Kansallisgalleriasta 889/2013, 1 §). Sen tehtävänä on huolehtia museon kokoelman ylläpidosta ja kartuttamisesta, harjoittaa näyttelytoimintaa ja muuta taidemuseotoimintaa ja osallistua taidemuseoalan kehittämiseen. Tehtäviään hoitaessaan Kansallisgallerian tulee vahvistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Laki Kansallisgalleriasta 2 §).

Kansallisgallerian museoita ovat Ateneumin Taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.

Kiasma Klubin jäsenrekisterissä oleva henkilö on täyttänyt osoitteessa kiasma.fi/kiasma-klubi/ liittymislomakkeen, johon hän on syöttänyt henkilötietojaan.Tietojen käsittelyn lainmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artikla 1. kohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

5 Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Asunpaikkakunta (vapaaehtoinen kenttä)
 • Museokortti (vapaaehtoinen)
 • Syntymäaika (vapaaehtoinen kenttä)
 • Kiasmassa käynti (vapaaehtoinen)
 • Kiinnostuksen kohteet (vapaaehtoinen)
 • Käyttäytymisestä johdetut tiedot (mm. avaako henkilö uutiskirjeen)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Kiasman verkkosivustolla olevasta lomakkeesta, johon henkilö ne itse
syöttää, sekä uutiskirjeiden lukemisesta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään MailChimp-nimiselle tietojenkäsittelijälle ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yhtä vahvaa yksityisyydensuojaa kuin Euroopassakin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet (pääsynhallinta järjestelmään, roolit ja käyttöoikeudet tietoon)

Järjestelmä on teknisesti suojattu ja sitä käytetään suojatulla yhteydellä. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin/Järjestelmään käyttäjäoikeuksia on rajoitetusti ja järjestelmän pääkäyttäjä hallinnoi käyttäjäoikeuksia.

Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

10 Tarkastusoikeus (oikeus nähdä omat tiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa. Henkilötiedot ovat saatavissa Kansallisgalleriasta sähköisessä muodossa vuodesta 2014 alkaen. Tietojen käyttötarkoituksen olemassaolo tarkistetaan kahden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

Tarkastuspyynnön voi tehdä:

 1. Henkilökohtaisesti Kansallisgallerian museoiden Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman tai Sinebrychoffin taidemuseon palvelupisteissä erillisellä lomakkeella. Tunnistautumista varten mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti).
 2. Sähköpostitse tai postitse osoitteeseen kirjaamo@kansallisgalleria.fi. Tunnistautumista varten liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti, ajokortti).

11 Oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Vaatimuksen tiedon oikaisemisesta tai poistamisesta voi tehdä:

 1. Henkilökohtaisesti Kansallisgallerian museoiden Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman tai Sinebrychoffin taidemuseon infopisteissä erillisellä lomakkeella. Tunnistautumista varten mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti).
 2. Sähköpostitse tai postitse osoitteeseen kirjaamo@kansallisgalleria.fi. Tunnistautumista varten liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti, ajokortti).

12 Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)

Tietojen käyttötarkoituksen olemassaolo tarkistetaan kahden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

13 Tietosuojakäytänteen julkaisupaikat (rekisteröidyn informointi)

Kansallisgallerian tietosuojalauseke löytyy www.kansallisgalleria.fi -sivuilta.

14 Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kansallisgalleria / Kirjaamo
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
puhelin +358 294 500 999
kirjaamo@kansallisgalleria.fi

15 Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisterinpitäjä
kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
avoinna ma-ke klo 9-16
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelin: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Lue Kiasma-teatterin tietosuojaseloste

Kiasma-teatterin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja‐asetus 2016/679
Henkilötietolaki 523/1999

1 Rekisterin nimi

Kiasma‐teatterin uutiskirjelista

2 Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y‐tunnus Kansallisgalleria, 0800570‐2
Osoite Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin Vaihde 0294 500 200 (arkisin klo 8 ‐16.15)
Sähköposti kirjaamo@kansallisgalleria.fi

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Nimi: Kansallisgalleria, Kiasma‐teatteri / Sanni Pajula
 • Osoite: Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki
 • Puhelin: 0294 500 512
 • Sähköposti: sanni.pajula(ät)kansallisgalleria.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Kansallisgallerialle luovutettujen henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja‐asetuksen 6 artiklan oikeusperusteisiin ja Henkilötietolakiin (523/1999).

Säilytetään niin kauan aikaa kuin toiminnallinen yhteys alkuperäiseen käyttötarkoitukseen säilyy. Osaa tiedoista säilytetään niistä annettujen normien mukaisesti. Lähtökohtana on tietojen säilytysaikojen minimointi niin, että turhia tietoja ei säilytetä.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös 13.12.2013 annettuun Lakiin Kansallisgalleriasta. Kansallisgalleria on perustettu kulttuuriperinnön vahvistamiseksi ja taiteellisen sivistyksen edistämiseksi (Laki Kansallisgalleriasta 889/2013, 1 §). Sen tehtävänä on huolehtia museon kokoelman ylläpidosta ja kartuttamisesta, harjoittaa näyttelytoimintaa ja muuta taidemuseotoimintaa ja osallistua taidemuseoalan kehittämiseen. Tehtäviään hoitaessaan Kansallisgallerian tulee vahvistaa kuvataiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Laki Kansallisgalleriasta 2 §).

Kansallisgallerian museoita ovat Ateneumin Taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja
Sinebrychoffin taidemuseo.

Kiasma‐teatterin uutiskirjerekisteri on perustettu kanavaksi jakaa tietoa Kiasma‐teatterin
ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen tilaajaksi voi ryhtyä oma‐aloitteisesti ja rekisteristä voi
halutessaan poistua.

Tietojen käsittelyn lainmukaisuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
(yleinen tietosuoja‐asetus) 6 artikla 1. kohdan mukaisesti käsittely on lainmukaista ainoastaan
jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
tarkoitusta varten

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi/Yritys
 • Sähköposti
 • mahdollisesti muut yhteystiedot mikäli henkilö on muullakin tavoin tekemisissä
 • Kiasma‐teatterin kanssa (esimerkiksi taiteilija)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ilmoittautumislomakkeen avulla Kiasma‐teatterin nettisivujen yhteydessä, sekä välillä ilmoittautumismenettelyllä esitysten ja tapahtumien yhteydessä.

Mikäli kyseessä on Kiasma‐teatterin taiteilija tai muu yhteistyökumppani, saatamme kysyä suullisesti halusta kuulua uutiskirjelistalle.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU‐ tai ETA‐alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet (pääsynhallinta järjestelmään, roolit ja käyttöoikeudet tietoon)

Järjestelmä on teknisesti suojattu ja sitä käytetään suojatulla yhteydellä. Järjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin/Järjestelmään käyttäjäoikeuksia on rajoitetusti ja järjestelmän pääkäyttäjä hallinnoi käyttäjäoikeuksia. Rekisterin/Järjestelmän tietoihin pääsy ja käsittelyoikeus on Kansallisgallerian ja sen museoiden rajatuilla työntekijöillä.

Rekisterin tiedot on suojattu myös asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä.

Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

10 Tarkastusoikeus (oikeus nähdä omat tiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa. Henkilötiedot ovat saatavissa Kansallisgalleriasta sähköisessä muodossa vuodesta 2014 alkaen. Tietojen käyttötarkoituksen olemassa olo tarkistetaan kahden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

Tarkastuspyynnön voi tehdä:

 1. Henkilökohtaisesti Kansallisgallerian museoiden Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman tai Sinebrychoffin taidemuseon palvelupisteissä erillisellä lomakkeella. Tunnistautumista varten mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi,
  henkilökortti, ajokortti).
 2. Sähköpostitse tai postitse osoitteeseen kirjaamo@kansallisgalleria.fi. Tunnistautumista varten liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti, ajokortti). Pdf‐lomakkeen voit ladata www.kansallisgalleria.fi–sivuilta.

11 Oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä EU:n tietosuoja‐asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Vaatimuksen tiedon oikaisemisesta tai poistamisesta voi tehdä:

 1. Henkilökohtaisesti Kansallisgallerian museoiden Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteenmuseo Kiasman tai Sinebrychoffin taidemuseon infopisteissä erillisellä lomakkeella. Tunnistautumista varten mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti).
 2. Sähköpostitse tai postitse osoitteeseen kirjaamo@kansallisgalleria.fi . Tunnistautumista varten liitä mukaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi, henkilökortti, ajokortti). Pdf‐lomakkeen voit ladata www.kansallisgalleria.fi –sivuilta.

12 Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)

Tietojen käyttötarkoituksen olemassa olo tarkistetaan kahden vuoden välein ja tarpeettomat tiedot poistetaan.

13 Tietosuojakäytänteen julkaisupaikat (rekisteröidyn informointi)

Kansallisgallerian tietosuojakäytänne löytyy www.kansallisgalleria.fi ‐sivuilta.

14 Tietosuoja‐asioita koskevat yhteydenotot

Kansallisgalleria / Kirjaamo
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
puhelin +358 294 500 999
kirjaamo@kansallisgalleria.fi

15 Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
avoinna ma‐ke klo 9‐16
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelin: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Lue opettajien sähköpostilistan tietosuojaseloste

Opettajien sähköpostilistan tietosuojaseloste – EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

1 Rekisterin nimi

Nykytaiteen museo Kiasman opettajien sähköpostilista kausittaisia uutiskirjeitä ja
ohjelmistotiedottamista varten.

2 Rekisterinpitäjä

Kansallisgalleria
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
kirjaamo@kansallisgalleria.fi
p. 0294 500 200 (ark. 8.00 -16.15)
Y-tunnus 0800570-3

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuottaja
Maria Saarikoski
p. 040 537 4740
maria.saarikoski@kiasma.fi

ja

Kansallisgalleria, Y-tunnus 0800570-3
Kaivokatu 2, 0010 Helsinki
p. 0294 500 200 (ark. 8.00 -16.15)
kirjaamo@kansallisgalleria.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Rekisterin käyttötarkoitus on Nykytaiteen museo Kiasman päiväkodeille ja kouluille suunnatusta
ohjelmistosta tiedottaminen, mukaan lukien opettajille sopivat koulutukset ja muut tilaisuudet. Tietoja voidaan käyttää Kansallisgallerian palveluiden kehittämiseen liittyviin kyselyihin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kansallisgallerian omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen käsittelyperuste on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen
tietosuoja-asetus) 6. artikla, kohta 1, alakohta F (oikeutettu etu).

5 Rekisterin tietosisältö

 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio, jossa henkilö työskentelee (oppilaitos/päivähoitoyksikkö)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti Kiasman verkkosivuilla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.
Asiakas voi ilmoittautua listalle myös esimerkiksi sähköpostitse tai Kiasman opeinfotilaisuuksissa.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Kansallisgallerian ulkopuolelle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet (pääsynhallinta järjestelmään, roolit ja käyttöoikeudet
tietoon)

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä.
Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen,
tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen
varmuuskopiointiin.

10 Tarkistusoikeus (oikeus nähdä omat tiedot sekä lokitietiedot)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään Kansallisgallerian kirjaamoon. Pyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti Kansallisgallerian tiloissa. Mukana täytyy olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti). Henkilökohtainen tapaaminen sovitaan sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilön kanssa.

11 Oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Pyyntö tiedon oikaisemisesta tai poistamisesta lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kansallisgalleria.fi tai postitse osoitteeseen

Kansallisgalleria
Kaivokatu 2
00100 Helsinki

12 Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen ylläpidon kannalta perusteltua.

13 Tietosuojaselosteen julkaisupaikat (rekisteröidyn informointi)

Tietosuojaseloste on Kiasman verkkosivuilla ilmoittautumislomakkeen yhteydessä.

14 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kansallisgalleria
Kaivokatu 2
00100 Helsinki
kirjaamo@kansallisgalleria.fi
p. 0294 500 200 (ark. 8.00 -16.15)

15 Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä, rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojaviranomaisen käsiteltäväksi.