Utställningar

Kiasma arrangerar årligen tre mer omfattande, växlande utställningar och lika många mindre projekt. Samlingarna presenteras årligen med utställningar kring olika teman.

Kiasmas utställningsprogram består av såväl inhemska som utländska nutidskonstnärers separatutställningar och tematiska grupputställningar.

Med utställningarna strävar museet efter att på ett mångsidigt sätt presentera nutidskonstens olika fenomen, innehåll och uttrycksformer. I valet av utställningar, i planeringen och i genomförandet beaktar vi olika typer av publikgrupper, utan att pruta på att innehållet ska vara utmanande.

Kiasmas utställningar erbjuder möjligheter att uppleva och tolka konst på många olika sätt.

Utställnings- och projektförslag

Museet för nutidskonst Kiasma planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Utställningsprogrammet planeras för cirka två år i förväg.

Vi följer aktivt vad som händer på bildkonstområdet och tar också emot utställningsförslag på adressen proposals@kiasma.fi (endast per e-post!). Förslaget ska innehålla en skriftlig beskrivning av projektet (cirka 1 sida) och högst 6 bifogade bilder (.jpeg, 300 dpi, max 1 MB). I fråga om videoverk bör en länk till videofilen bifogas till projektbeskrivningen.

Eftersom vårt utställningsprogram inte grundar sig på ansökningsförfarande ger vi ingen respons om de förslag vi får tillhanda, utan vi kontaktar avsändaren om vi vill ha mer information om projektet.