Jämlikhet

Museet för nutidskonst Kiasma är ett museum för alla.

Jämlikhetsplan för museet för nutidskonst Kiasma

Kiasma förbinder sig vid Nationalgalleriets jämställdhets‐ och jämlikhetsplan. Med hjälp av planen utvecklar vi våra verksamhetsmetoder och strukturer för att utjämna olika besökargruppers varierande sociala, kulturella, fysiska, ekonomiska och regionala utgångspunkter samt för att ta mångfalden i beaktande.

Jämlikhetsplan ska uppdateras i år 2021.

Kiasmas och Nationalgalleriets jämställdhets‐ och jämlikhetsprinciper

 • Vi är ett konstmuseum för alla och vår verksamhet har en kraftigt växande och allt mångsidigare publikbas.
 • Vårt program och våra tjänster för publiken främjar förståelsen och växelverkan mellan kulturer.
 • Vårt museum och våra webbtjänster är hinderfria och tillgängliga socialt, fysiskt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Vi strävar efter att beakta den ökande samhälleliga mångfalden i vårt samlingsarbete.
 • Vi har nolltolerans för diskriminering, trakasserier och mobbning.
 • Det är en styrkeresurs för oss att vår personal har varierande bakgrund.
 • Vår personal arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet i alla enheter.

I styckena nedan granskar vi jämställdheten på Kiasma i relation till personalen, publiken och programplaneringen.

Kiasma som arbetsplats

Kiasmas verksamhet bygger på Nationalgalleriets värden: tillsammans, öppet, sakkunnigt. Vi har nolltolerans för trakassering, diskriminering och osakligt beteende. Vi utvecklar aktivt vår verksamhetskultur och våra verksamhetsmetoder. I det nya personalprogrammet för åren 2018–2019 poängteras satsningar på chefsarbete och ledarskap, samt öppenhet i uppgiftsbeskrivningar och lönesättning inom museet.

Jämlikhet och diversitet inom personalen

Styrkor

 • Uppgiftsbeskrivningarna inom arbetsgemenskapen är mångsidiga och personalens
  utbildningsbakgrund är varierande
 • Lönesättningen för lika uppgifter är jämlik oavsett kön
 • Bred ålders‐ och könsfördelning
 • Olika minoriteter är representerade i personalen

Utmaningar

 • En stor del av personalen är infödda finländare
 • I innehållsuppgifter krävs högt utvecklade färdigheter i finska eller svenska
 • Antalet utbildade personer med invandrarbakgrund som söker sig till branschen är fortfarande begränsat. Genom inskolning och olika projekt (bl.a. arbetspraktik i olika skeden av studierna, möjligheter att arbeta som guide, arbete i verkstäder och projektet Konsttestarna) gör vi förberedande arbete och sänker tröskeln för att söka sig till olika uppgifter i konstmuseibranschen.

Jämlikhet och diversitet i relation till andra gemenskaper

Kiasma har under hela sin historia varit pluralistiskt och mångstämmigt i sitt program och sin samlingsverksamhet. Den kulturella medvetenheten, vilket i detta sammanhang innebär att kulturellt ta special‐ och minoritetsgrupper i beaktande, och på ett bredare plan att stärka den mångkulturella dialogen och dialogen mellan kulturer, har utvecklats och blivit allt mer förädlad.

Vi främjar ekonomisk jämlikhet genom att erbjuda gratis inträde för alla besökare under 18 år samt en inträdesfri dag för alla en gång i månaden. Den kulturella och regionala jämlikheten främjas bland annat genom gratis inträde för asylsökande samt evenemang för hela åldersgrupper, bland annat konstutflykten för andraklassare (alla andraklassare i Helsingfors) och Konsttestarna (8‐klassare från olika delar av Finland under åren 2017–2019). Den regionala tillgängligheten förbättras också av våra webbtjänster, bland annat konstsamlingarna på nätet och vår samling av online‐konst. Kiasma‐biblioteket är ett bibliotek som specialiserar sig på samtidskonsten. Biblioteket är öppet för alla och gratis att använda.

Vårt program och våra tjänster för publiken främjar interaktionen mellan kulturer även genom samarbete kring olika evenemang (exempelvis Helsingfors Pride och URB‐festivalen) och offentliga ställningstaganden (exempelvis regnbågsflaggning och flaggning på den samiska nationaldagen).

Mångfalden bland besökarna beaktas kontinuerligt i planeringen av museierfarenheten. Våra lokaler är hinderfria, och den fysiska, attitydmässiga och kunskapsmässiga tillgängligheten är viktig i planeringen av programmet och tjänsterna. Utställningstexterna presenteras på fyra språk (finska, svenska, engelska och ryska). På webbplatsen finns de mest grundläggande uppgifterna om museet utom på finska, svenska och engelska även på ryska, japanska och kinesiska. Dessutom planeras museibesöket på Kiasma på ett könsmedvetet sätt. Kiasma har exempelvis byggt om en del av toaletterna så att de är könsneutrala och lagt till genuset Annan i besökarenkäterna, samt omarbetat informationen så att den inte utesluter några som helst familjeformer, kön eller befolkningsgrupper.

Jämlikhet och diversitet i programplaneringen

Kiasma samlar och visar aktuell samtidskonst som beskriver vår tid så mångsidigt som möjligt. Viktiga perspektiv för programmet är att förstå vår egen tid, att göra modiga ställningstaganden och att vara reaktionskänslig. Kiasmas utställingar presenterar olika fenomen, innehåll och uttrycksmetoder inom samtidskonsten. I valet, planeringen och genomförandet av program beaktas aktuella intressanta diskussioner kring konsten och samhället.

Vi följer konstfältet på ett heltäckande sätt och sätter oss in i konstnärer från olika bakgrund både i Finland och på olika håll i världen, samt i deras arbete och verk. Att presentera konstnärerna och verken på utställningar kräver kulturell medvetenhet och en fortlöpande utveckling av den. Museet kopplar aktuella diskussioner till det konst‐ och kulturhistoriska kontinuumet och synliggör verken som en del av situationen idag. För tillfället är det viktigt att identifiera den aktuella diskussionen om kulturella lån och kulturell appropriering, och att lyfta fram denna diskussions långa tradition inom bildkonsten och den postkoloniala diskursen.

Genom sina innehåll lyfter samtidskonsten inherent fram identiteternas och värdenas mångfald. Museet gör det så lättillgängligt som möjligt för museibesökarna att möta också utmanande verk. Innehållen öppnas upp på olika sätt, bland annat genom kuratorsverksamhet och med hjälp av utställnings‐ och verktexter, en webbguide och olika guidningar och verkstäder. I planeringen tar vi i beaktande olika typer av publik och vi informerar om vår verksamhet på ett sådant sätt att vårt program möter museibesökarna.

I sin verksamhet sysselsätter Kiasma konstnärer i olika sakkunnigroller. Dylika roller är bl.a. konstnär, kurator, guide och skribent. Kiasma betalar också arvoden till alla konstnärer som presenteras i programmet (konstnärsarvode, upphovsrättsersättning, dagpenning, produktionsstöd eller kombinationer av dem).

Samtidskonsten som kanal för yttrande‐ och uttrycksfriheten

Samtidskonsten och tolkningar av den fungerar som en kanal för yttrande‐ och uttrycksfriheten. Under museets 20‐åriga historia har museet visat mångkulturell, samhälleligt inflytelserik och också ställningstagande konst. Programmet har behandlat teman som vid respektive tidpunkt har varit aktuella inom konsten och samhället, och har bland annat lyft fram människorätts‐ och miljöfrågor samt teman kring möten och interaktion mellan kulturer.

Kiasma främjar yttrande‐ och uttrycksfriheten

 • Genom att stöda mångstämmighet i konsten och programmet
 • Genom att trygga uttrycksfriheten för alla som arbetar med oss
 • Genom att erbjuda olika tolkningar av det program som presenteras: katalogtexter, utställningstexter på utställningarna och på nätet
 • Genom att uppmuntra publiken att göra egna tolkningar, diskutera och dela upplevelser