Historia

Museet för nutidskonst föds

1939 Bristen på utställningslokaler för samtidskonst och de höga kostnaderna för att sätta upp utställningar leder till att föreningen Nutidskonst r.f. grundas. Föreningen spelar en viktig roll i konstlivet, särskilt på 1950-talet.

1960-talet Målet att etablera ett museum för modern konst får allt mer stöd. Museet eller snarare avsaknaden av det debatteras i offentligheten och i pressen. I den officiella debatten förekommer en motsättning mellan å ena sidan ett centralmuseum, å andra sidan ett museum för modern konst och byggnaden Ateneum.

1961 Den första ARS-utställningen arrangeras. Utställningen genomförs som ett samarbete mellan Nutidskonst r.f. och Finlands Konstakademi.

1965 Statens konstkommitté ger ett utlåtande om ett centralmuseum. Enligt planerna ska museet ligga vid Tölöviken. Planen lever vidare ända till mitten av 1970-talet.

1970-talet Flera olika lösningar förslås för att möta problemen med lämpliga lokaler för att hysa ny konst, bland annat en ombyggnad av Ateneum, konstruktionen av ett nytt Statens konstcentrum och nybyggnation i stadsdelen Böle.

1975 Staten tar för första gången ställning för ett museum för nutidskonst. I Statens Bildkonstkommissions åtgärdsprogram konstateras att ett centrum för nutidskonst borde byggas snarast, för att råda bot på bristen på utställningslokaler i Helsingfors centrum.

1980-talet Årtiondet präglas av en växande offentlig debatt i pressen, i kommittéer och på seminarier samt av olika slags verksamhet för att grunda ett museum för nutidskonst. Finland lever i en högkonjunktur och avsaknaden av ett museum för nutidskonst sticker ut, särskilt då aktiviteten på det kulturella fältet ökar.

1983 En förening för ett museum för nutidskonst grundas, Nykytaiteen museo ry. Verksamheten omfattar offentlig debatt och opinionsbildning, publikationer och olika typer av evenemang.

1986 Unga konsthistoriker, studenter i konsthistoria, kritiker och konstnärer grundar föreningen Porkkana. Föreningen agerar spontant för en etablering av ett museum för nutidskonst genom olika typer av konkreta aktioner för att påskynda museiprojektet.

1987 Föreningen Muu grundas av konstnärer som arbetar mellan de traditionella konstformerna eller utanför dem. Föreningen tar aktivt ställning till planerna för ett museum för nutidskonst.

1988 Kommissionen för ett centralkonstmuseum publicerar ett betänkande om grundandet av ett centralmuseum. Betänkandet inkluderar en proposition till lag och förordning om Statens konstmuseum, samt ett förslag till när Museet för nutidskonst ska inleda sin verksamhet. Lagen och förordningen godkänns i budgetpropositionen 1990.

1989 Finansieringen för en ny byggnad för Museet för nutidskonst arrangeras genom en markaffär mellan Helsingfors stad och staten. En arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta en plan för det nya museet.

1990 Museet för nutidskonst inleder sin verksamhet den 1 september. Museet verkar inledningsvis i tillfälliga lokaler på Folkskolegatan, och från maj 1991 i Ateneums renoverade byggnad.

1992 En arkitekttävling för Museet för nutidskonst utlyses på hösten.

1993 Amerikanen Steven Holls arbete Chiasma väljs bland 516 tävlingsbidrag.

1996 Byggarbetet på Kiasma inleds vid Mannerheimvägen.

1998 Kiasma invigs i maj. Under invigningsveckoslutet samlar museet 30 000 nyfikna besökare.

2011 Kiasma har haft mer än tre miljoner besökare.

2014 I september stängs Kiasma för renovering och öppnar på nytt på våren 2015.