KIASMA
Kiasma-lehti | Kiasma Magazine
Kiasma-lehti 13 | Kiasma Magazine 13
No 13 Vol 4
Understanding the unfamiliar ARS 01: Third space in Kiasma
PDF
Kiasma-lehti 12 | Kiasma Magazine 12
No 12 Vol 4
Tuula Arkio's 5 x ARS Coco Fusco - Life under surveillance Point of View: William Kentridge Third space – a merry-go-round of opportunity When the world enters to the museum... Unfolding Perspectives Meeting the artists
PDF
Kiasma-lehti 11 | Kiasma Magazine 11
No 11 Vol 4
Point of view: Marko Vuokola: On The Spot I, 2000 Through Images Pictures of Pain Towards ARS
PDF
Kiasma-lehti 10 | Kiasma Magazine 10
No 10 Vol 4
"Third Space", ARS 01 A Stage for Experimental Theatre Practice and art The Unknown in Art Pekka Niskanen: Stefan Lindfors, Booa 2+2, 1993
PDF